(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - ekspert ds. Zamówień Publicznych

30.05.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Eksperta ds. Zamówień Publicznych
Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Udzielanie konsultacji i pomocy doradczej w zakresie praktycznego stosowania Prawa Zamówień Publicznych w tym na etapie przygotowywania oraz przeprowadzania Postępowań,
 • Opiniowanie projektów umów, aneksów w sprawach zamówień publicznych w zakresie zgodności z Prawem Zamówień Publicznych,
 • Opracowywanie projektów dokumentacji związanej z przygotowywaniem Postępowań w zakresie formalno-prawnym, w tym w szczególności: dokumentu głównego SIWZ, wzoru formularza „Oferta”, wzorów oświadczeń, innych załączników do SIWZ niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania,
 • Opracowywanie, we współpracy z członkami komisji przetargowych, projektów umów w sprawach zamówień publicznych w szczególności pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych,
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • Analiza i weryfikacja dokumentów nadesłanych w trakcie prowadzonych postępowań,
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi, zawiadomień, oświadczeń i innej korespondencji w związku z przygotowaniem i prowadzeniem Postępowań,
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi lub stanowisk w związku z informacją o czynności niezgodnej z Prawem Zamówień Publicznych lub zaniechaniem czynności, do której zobowiązany był Urząd w prowadzonym Postępowaniu, a także odpowiedzi na wniesione odwołanie,
 • Opracowywanie – w zakresie formalno-prawnym – projektów zawiadomień, wyjaśnień i innej korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych lub organami kontroli,
 • Reprezentowanie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Postępowaniach odwoławczych.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe,
 • 7-letni staż pracy w tym 5-letni na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych lub innych podmiotach zobowiązanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych,
 • biegła znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej a także kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych,
 • biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia    07 czerwca  2017 r. wyłącznie na adres: gdb_zp@krrit.gov.pl
 
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie