(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

30.11.2015
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty do Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty
do Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów.
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  jw.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów w obszarze należności.
 • Monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych, kierowanie zaległości do egzekucji, naliczanie odsetek, opłat prolongacyjnych.
 • Sporządzanie sprawozdań RB-27 , RB-N, F-03.
 • Przygotowywanie danych i raportów dla celów sprawozdawczości finansowej.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów materiałów, wyposażenia.
 • Rozliczenie inwentaryzacji.
 • Księgowanie dokumentów w układzie zadaniowym.
 • Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
 • Sporządzanie przelewów.
 • Archiwizacja dokumentacji  księgowej.
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie:  wyższe, ekonomiczne o kierunku  rachunkowość, finanse,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 letni staż pracy na stanowisku  w księgowości,
 • bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa bilansowego, sprawozdawczości budżetowej, z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, ordynacji podatkowej,
 • znajomość zagadnień księgowości budżetowej,
 • obsługa programu Trezor, Bankowości elektronicznej NBP,
 • obsługa programów księgowych, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
 
Wymagania dodatkowe:
 • udokumentowany staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej lub sektorze finansów publicznych,
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • umiejętność organizacji pracy,
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,  a także wykonywane czynności na poprzednich stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków)

Kopie innych dokumentów:
 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć aplikację,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania dokumentów:
 18  grudnia 2015 roku

Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – specjalista WFK”
 
Inne informacje:
 
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie