(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

25.09.2014
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Eksperta/Naczelnika do Departamentu Budżetu i Finansów
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje kandydata na stanowisko
Eksperta/Naczelnika do  Departamentu Budżetu i Finansów
 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem projektu planu budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych KRRiT w układzie paragrafowym i zadaniowy na podstawie materiałów zebranych z komórek organizacyjnych Biura KRRiT,
 •  sporządzanie wzorów formularzy planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu KRRiT w układzie zadaniowym,
 • współpraca w przygotowywaniu objaśnień do projektu dochodów i wydatków budżetowych KRRiT dla sejmowych i senackich komisji,
 • sporządzanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem planu finansowego zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych KRRiT oraz projektu harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych KRRiT, zgodnego z ustawą budżetową na dany rok,
 • sporządzanie i koordynacja zadań związanych z aktualizacją  projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 • sporządzanie i koordynacja prac związanych z planem finansowym po zmianach w zakresie wynikającym z przepisów prawnych,
 • wprowadzanie danych do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR w zakresie projektu budżetu KRRiT, planu finansowego, projektu harmonogramu dochodów i wydatków,
 • opracowywanie analiz i informacji z wykonania i realizacji zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych KRRiT,
 • opiniowanie i sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych w zakresie planowania i analiz budżetu KRRiT,
 • zastępowanie dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów podczas jego nieobecności.

Wymagania niezbędne:
 
 • wykształcenie:  wyższe 5-letnie magisterskie o kierunku  ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe:7-letni staż pracy, w tym minimum 5-letni staż pracy w komórkach ekonomiczno-finansowych w jednostkach budżetowych,
 • minimum trzyletni staż pracy  na stanowisku kierowniczym,
 • bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego,  rozporządzeń wykonawczych do  w/w ustawy m.in. w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków,  ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o urzędnikach państwowych, ustawy prawo o zamówieniach publicznych, rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • bardzo dobra znajomość programu Excel.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • umiejętność organizacji pracy,
 •  odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •  kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany, niezbędny staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,  a także wykonywane czynności na poprzednich stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków).

Kopie innych dokumentów:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów posiadających  orzeczenie o  niepełnosprawności i zamierzających złożyć aplikację,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

     17  października  2014  roku.

Miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – Ekspert/Naczelnik Departament Budżetu i Finansów”
 
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów, zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie