Udzielenie koncesji na kolejny okres

Wnioski o udzielenie na kolejny okres koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych, w trybie art. 35a ustawy o radiofonii i telewizji (pobierz dokument), należy składać nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem posiadanej koncesji.

W przypadku złożenia przez nadawcę wniosku, o udzielenie koncesji na kolejny okres, odmowa udzielenia koncesji możliwa jest wyłącznie, gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 38 ust. 1 lub 2 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. kiedy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
 2. nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji;
 3. działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie;
 4. nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzestał wykonywania rozpowszechniania programu za pomocą wszystkich lub niektórych stacji nadawczych - chyba że nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi. Za trwałe zaprzestanie rozpowszechniania programu uważa się fakt nierozpowszechniania programu przez okres trzech kolejno następujących po sobie miesięcy;
 5. rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju;
 6. nastąpi ogłoszenie upadłości nadawcy;
 7. rozpowszechnianie programu powoduje osiągnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
 8. nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.

Do postępowania w sprawie udzielenia koncesji na kolejny okres w trybie art. 35a nie stosuje się przepisów art. 34 i 36 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych oraz używanie częstotliwości przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne.

 • W przypadku koncesji na rozpowszechnianie naziemne sposób naliczania opłat szczegółowo reguluje rozporządzenie KRRiT z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370): przejdź na stronę zawierającą akty prawne dotyczące procesu koncesyjnego (otwiera się w nowym oknie).
  Liczba mieszkańców w zasięgu programu obliczana jest na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1284) w sprawie metod technicznych ustalania zasięgu programu na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu w sposób rozsiewczy naziemny: przejdź na stronę zawierającą akty prawne dotyczące procesu koncesyjnego (otwiera się w nowym oknie).
 • W przypadku koncesji na rozpowszechnianie satelitarne pobiera się opłatę określoną w art. 40 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji, w wysokości 500 zł dla programu radiowego i 10.000 zł dla programu telewizyjnego.
 • W przypadku koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (w sieciach kablowych) pobiera się opłatę określoną w art. 40 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o radiofonii i telewizji, w wysokości 500 zł dla programu radiowego i 2.000 zł dla programu telewizyjnego.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną na kolejny okres, Przewodniczący KRRiT niezwłocznie ogłasza możliwość uzyskania koncesji w zakresie objętym koncesją, która wygasa - § 21 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych: przejdź na stronę zawierającą akty prawne dotyczące procesu koncesyjnego (otwiera się w nowym oknie).

Informacje dotyczące wniosków i prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem telefonu:

22 597 31 03– p. Marzena Sobolewska-Pawelec (rozpowszechnianie naziemne)

22 597 31 85– p. Kazimierz Sarbicki (rozpowszechnianie satelitarne)

22 597 30 98– p. Agnieszka Sobocińska (rozpowszechnianie kablowe)

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie