Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego mam płacić abonament RTV jeżeli płacę abonament telewizji kablowej?

Zgodnie z ustawą dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.) opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 226 z późn. zm.).

Podobnego obowiązku ustawodawca nie nałożył na nadawców komercyjnych.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. nr 43 poz. 226 z późn. zm.) w art. 21. stwierdza, że Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ustawa określa, iż do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji należy w szczególności:

 • tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję,
 • budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych,
 • rozpowszechnianie przekazów tekstowych,
 • prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu,
 • popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej,
 • upowszechnianie wiedzy o języku polskim,
 • tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:

 • kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji,
 • rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
 • sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
 • umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
 • służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego,
 • respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
 • służyć umacnianiu rodziny,
 • służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
 • służyć zwalczaniu patologii społecznych,
 • uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Opłata abonamentowa, zgodnie z art. 2. ust. 1. ustawy o opłatach abonamentowych jest pobierana za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. W art. 2. ust. 2. ustawodawca zawarł domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Opłatę abonamentową, zgodnie z art. 2 ust 4. i 5. ustawy o opłatach abonamentowych, uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową.

Reasumując wnoszenie opłaty abonamentowej jest obowiązkiem każdej osoby posiadającej odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny.

Opłata ta jest niezależna od opłat wnoszonych na rzecz operatorów sieci kablowych, czy operatorów platform satelitarnych, z którymi zawarto odrębne umowy cywilnoprawne.

Zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługują na podstawie następujących ustaw:

z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z póz. zm),

z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.),

z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) oraz

z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.).

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych od opłat abonamentowych zwalnia się osoby:

co do których orzeczono o:

zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) lub

znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) lub

trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),

które ukończyły 75 lat,

które otrzymująświadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,

niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB),

niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS,

spełniające kryteria dochodowe, określone w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),

bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),

posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje również: 

inwalidom wojennym i wojskowym na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.),

kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),

członkom rodzin pozostałym po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

członkom rodzin pozostałym po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.).

Mam 71 lat. Mieszkam z wnuczkiem który ma 22 lata-pracuje. Ja jestem na emeryturze. Czy należy mi się zwolnienie z opłaty abonamentu rtv i jak to załatwić. Wysokość mojej emerytury to 1043 zł netto. Nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) zwalnia się od opłat abonamentowych m.in. osoby które:

 • ukończyły 75 lat lub 
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS. W 2010 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3.224,98 zł brutto (50% tego wynagrodzenia wynosi 1.612,49 zł).
Więcej informacji na temat zwolnień znajdą Państwo w tym dokumencie: Informacja o abonamencie rtv – podstawa prawna, wysokość oraz tryb i sposób wnoszenia opłat, zwolnienia i ulgi w opłatach abonamentowych (pobierz dokument).

Czy korzystanie z podstawowych kanałów telewizyjnych i opłacanie ich u operatorów kablowych bądź satelitarnych jest tym samym, czy muszę też dodatkowo opłacać abonament?


Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników nie zwalnia opłacanie 
rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.
 

Jeśli mam dwa lub więcej odiorników w domu to według prwa mam obowiązek opłacenia ilu odbiorników.

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.
 
Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.

Więcej informacji pod TYM linkiem.

Prowadzę sklep z materiałami budowlanymi, w sklepie gra radio, które jest zarejestrowane na jednego z moich pracowników, który regularnie opłaca abonament. Czy działanie radia u nas w sklepie jest to zgodne z ustawą o radiofonii i telewizji?


Firma nie ma obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za odbiorniki, które nie 
stanowią jej wyposażenia. Jeśli pracownik w miejscu pracy używa prywatnego odbiornika  -
na nim spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych. Od tego obowiązku nie 
zwalnia go fakt wnoszenia opłat za używanie odbiorników w miejscu zamieszkania (zakład 
pracy nie wchodzi w obręb gospodarstwa domowego). Odbiorniki należy zarejestrować na 
imię i nazwisko pracownika oraz adres firmy. Dowód zarejestrowania odbiorników należy 
przechowywać w miejscu pracy, by móc się nim okazać w razie kontroli.

Więcej: Informacja o abonamencie

Czy abonament można płacić drogą internetową? Jest to dla mnie o wiele bardziej wygodny sposób dokonywania wpłaty.

Informacje o rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat oraz o ich wysokości znajdują się na stronie Poczty Polskiej: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=RTV

Jakie mam szanse na umorzenie zaległości w płatnościach abonamentowych?


Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.

Informacja o przyjmowaniu i załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych (pobierz dokument)

Niezbędne dane kontaktowe oraz informacje znajdą Państwo na stronie http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/

 
 

Mieszkam z mężem i rodzicami w domu, tylko rodzice opłacają abonament. Czy ja również mam opłacać?

Osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową, niezależnie od ilości używanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych w tym samym gospodarstwie domowym oraz w samochodzie stanowiącym ich własność. Gospodarstwem domowym w rozumieniu Ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Abonament : http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/

oraz na stronie Poczty Polskiej: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=RTV

Czy mogę za pośrednictwem internetu sprawdzić swoje konto, np. sprawdzić czy zalegam z opłatą?

W tej chwili nie ma takiej możliwości. Można jednak zapytanie o zaległości wystosować do Poczty Polskiej (niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=RTV).

W sprawach umożenia lub rozłożenia na raty zalegości należy kontaktoać się z Departamentem Ekonomicznym Biura KRRiT.

By to uczynić, można skorzystać z formularza kontaktowego w sprawach abonamentowych. Możliwe jest też wysłanie wiadomości e-mail na adres abonament@krrit.gov.pl lub listu tradycyjną pocztą na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Ekonomiczny
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 WARSZAWA

Uwaga - w przypadku każdej formy kontaktu, wymagane jest podanie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego. Jest to niezbędne do udzielenia Państwu odpowiedzi.

Poprzednia strona      Strona1  ...  Strona1 Strona2 3 Strona4  ...  Strona4      Następna strona

Newsletter

Pozostałe aktualności

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie