(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - Starszy Referent lub Specjalista lub Starszy Specjalista w Departamencie Regulacji

06.02.2020
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta lub Specjalisty lub Starszego Specjalisty w Departamencie Regulacji.

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

 Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie możliwości optymalnego wykorzystania widma częstotliwości,
 • wyliczanie i opracowywanie map zasięgów dla podmiotów rozpowszechniających program drogą naziemną,
 • przygotowywanie projektów uchwał, decyzji oraz ogłoszeń ws. koncesji na rozpowszechnianie programu, w zakresie warunków technicznych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Departamentu Regulacji z zakresu gospodarki częstotliwościami i wymogów technicznych rozpowszechniania,
 • współpraca przy projektach aktów prawnych oraz procedur wewnętrznych Departamentu Regulacji,
 • gromadzenie danych o rozwoju rynku mediów elektronicznych w zakresie technicznym,
 • gromadzenie danych o radiofonii i telewizji koncesjonowanej, w szczególności prowadzenie wykazu częstotliwości w postaci elektronicznej,
 • współpraca w zakresie identyfikacji i kontroli zabezpieczeń technicznych lub innych środków mających ograniczyć dostęp dla małoletnich do usług medialnych na żądanie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku - elektronika, radiokomunikacja lub telekomunikacja,

·         wymagany staż pracy:

-  Starszy Referent – nie wymagany staż pracy;

- Specjalista – 3-letni staż pracy;

-  Starszy Specjalista – 4-letni staż pracy,

 • znajomość pakietu Microsoft Office i baz danych.

Wymagania pożądane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w programie MapInfo,
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi programami analitycznymi, a także umiejętność samodzielnego zdobywania potrzebnej wiedzy – dotyczy specjalistycznych programów do analizy widma elektromagnetycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów,
 • kreatywność i umiejętności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].

Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 06 marca 2020 r. na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

lub składać

od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Regulacji”.

 
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.

 Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailową.

 Biuro zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z kandydatami również w związku z innymi toczącymi się postępowaniami rekrutacyjnymi.

 Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.

 Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

 

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.

 

Inspektor ochrony danych:

Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych[3] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[4], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      żądania usunięcia danych osobowych;

5)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

[2] Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.).

[3]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.).

[4] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[5] Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie