(Zakończone) Oferta współpracy z Biurem KRRiT w zakresie doradztwa prawnego w zakresie mediów publicznych

28.01.2020
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje radcy prawnego lub adwokata w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa prawnego w zakresie mediów publicznych.
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizi
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy:
20 godzin tygodniowo w siedzibie Biura KRRiT w Warszawie przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 9

Zakres zadań:
Świadczenie pomocy prawnej polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów, dotyczących zagadnień związanych z mediami publicznymi.

Czas trwania umowy:
Do 31 grudnia 2020 r.

Wymagania:
Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej lub świadczenie obsługi prawnej na rzecz organów administracji publicznej.
Znajomość prawa w zakresie dotyczącym mediów publicznych, prawa medialnego, prawa pomocy publicznej oraz prawa własności intelektualnej.

Wymagane dokumenty:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Termin składania dokumentów:
 28 lutego 2020 r.
 
 
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesyłać na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Lub składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „Współpraca - Departament Mediów Publicznych”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail.
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub e-mailową.
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.
 
Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”
 
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      żądania usunięcia danych osobowych;
5)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
[3]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
[4]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie