(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - starszy referent w Departamecnie Monitoringu

30.12.2019
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata do pracy w Departamencie Monitoringu na stanowisku starszego referenta.
Wymiar czasu pracy:pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
 • kompleksowa obsługa sekretariatu departamentu
 • dbanie o prawidłowy obieg faktur i dokumentów (w tym prowadzenie rejestrów decyzji administracyjnych i umów)
 • zarządzanie korespondencją (przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną) oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji;
 • nadzór nad właściwym korzystaniem z systemu elektronicznego obiegu dokumentów przez pracowników departamentu;
 • prowadzenie kalendarza dyrektora departamentu
 • organizowanie i obsługa spotkań, wyjazdów służbowych;
 • wsparcie administracyjne i biurowe departamentu

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność i samodzielność;
 • inicjatywa i kreatywność;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikacyjne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].

Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 14 stycznia 2020 r.
na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Monitoringu”.
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
lub e-mailową.
 
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w innych prowadzonych przez Biuro KRRiT naborach, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.”
 
Po zakończeniu procedury ww. naboru oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia, które nie wyraziły zgody na udział w innych naborach, zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego Oświadczenia:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.


Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      żądania usunięcia danych osobowych;
5)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.).
[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.).
[3]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
[4]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie