(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - Inspektor Ochrony Danych

12.11.2019
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Inspektora Ochrony Danych.
Wymiar czasu pracy:  1/2 etatu, zastępstwo
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opiniowanie wewnętrznej dokumentacji w obszarze ochrony danych osobowych (m.in. procedur, wytycznych, instrukcji, umów),
 • okresowy przegląd obowiązków informacyjnych, klauzul, umów powierzenia,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz dla osób, których dane dotyczą (w tym również realizacja ich praw wynikających z RODO),
 • budowanie świadomości wśród personelu w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. poprzez przeprowadzanie szkoleń,
 • prowadzenie rejestrów związanych z przetwarzaniem danych oraz udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka w zakresie ochrony danych,
 • zarządzanie naruszeniami ochrony danych i w razie potrzeby zgłaszanie ich organowi nadzoru oraz informowanie osób, których dane dotyczą w tym zakresie,
 • monitorowanie otoczenia prawnego, w szczególności zmian w przepisach, wytycznych, rekomendacji organu nadzoru w zakresie ochrony danych.

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: min. roczne doświadczenie na stanowisku inspektora ochrony danych

Pozostałe wymagania niezbędne:
 • bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustrojowych regulujących działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość przepisów o ochronie danych.

Wymagania pożądane:
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów,
 • kreatywność i umiejętności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 29.11.2019 r. na adres:


Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa


lub składać


od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Inspektor Ochrony Danych”.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
 
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną
lub e-mailową.
 
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych
do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.
 
Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”
 
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz w ustawie
o pracownikach urzędów państwowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[3], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      żądania usunięcia danych osobowych;
5)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
[2]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
[3]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
[4]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie