(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - st. referent /specjalista/ st. specjalista w Departamencie Regulacji

06.08.2019
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta/Specjalisty/Starszego Specjalisty w Departamencie Regulacji.
Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • analizowanie możliwości optymalnego wykorzystania widma częstotliwości,
 • wyliczanie i opracowywanie map zasięgów dla podmiotów rozpowszechniających program drogą naziemną,
 • przygotowywanie projektów uchwał, decyzji oraz ogłoszeń ws. koncesji na rozpowszechnianie programu, w zakresie warunków technicznych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Departamentu Regulacji z zakresu gospodarki częstotliwościami i wymogów technicznych rozpowszechniania,
 • współpraca przy projektach aktów prawnych oraz procedur wewnętrznych Departamentu Regulacji,
 • gromadzenie danych o rozwoju rynku mediów elektronicznych w zakresie technicznym,
 • gromadzenie danych o radiofonii i telewizji koncesjonowanej, w szczególności prowadzenie wykazu częstotliwości w postaci elektronicznej,
 • współpraca w zakresie identyfikacji i kontroli zabezpieczeń technicznych lub innych środków mających ograniczyć dostęp dla małoletnich do usług medialnych na żądanie.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku - elektronika, radiokomunikacja lub telekomunikacja,
 • -/3/4-letni staż pracy (w zależności od stanowiska pracy Starszy Referent/Specjalista/Starszy Specjalista),
 • znajomość pakietu Microsoft Office i baz danych.
 
Wymagania pożądane:
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w programie MapInfo,
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi programami analitycznymi, a także umiejętność samodzielnego zdobywania potrzebnej wiedzy – dotyczy specjalistycznych programów do analizy widma elektromagnetycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów,
 • kreatywność i umiejętności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1].
 
Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 28 sierpnia 2019 r. na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa


lub składać


od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Departament Regulacji”.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Biura KRRiT.
 
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub
e-mailową.
 
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego Oświadczenia:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO -4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.
 
Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego Oświadczenia:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w innych postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biuro KRRiT w okresie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.”
 
 
 
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[2] oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych[3] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[4], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
W zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do:
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      żądania usunięcia danych osobowych;
5)      wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
[2]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
[3]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
[4]Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
[5]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie