(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - główny specjalista ds. zamówień publicznych

08.02.2019
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty ds. zamówień publicznych.
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz wewnętrznymi uregulowaniami;
 2. weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności pod kątem jego zgodności z przepisami ustawy PZP;
 3. przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektów umów oraz wszelkich ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w tym ich publikacja;
 4. udział w pracach komisji przetargowych;
 5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 6. prowadzenie wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również korespondencji wynikającej z procedur odwoławczych;
 7. ocena składanych ofert oraz weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp jak i procedury uproszczonej do 30 tyś euro;
 8. wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem procedury uproszczoneji zawieraniem umów na dostawy, usługi i roboty budowlane do 30 tyś euro;
 9. współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 10. współpraca z organami kontrolującymi;
 11. opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych Biura KRRiT dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp i obowiązującymi przepisami prawa;
 12. koordynacja udzielanych zamówień pod względem obowiązujących limitów kwotowych;
 13. opracowywanie rocznych planów zamówień dla Biura KRRiT;
 14. sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp i obowiązującymi przepisami prawa;
 15. aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Biura KRRiT dotyczących zamówień publicznych;
 16. prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych, w tym  archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanychw Biurze KRRiT.
 
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo);
 2. minimum 5-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych lub zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku sekretarza komisji lub przy samodzielnym przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia po Stronie Zamawiającego;
 3. biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do ustawy Pzp;
 4. samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, systematyczność, terminowość, rzetelność, inicjatywai zaangażowanie, dbałość o szczegóły;
 5. umiejętność poprawnego formułowania pism;
 6. umiejętność sporządzania umów na usługi, dostawy i roboty budowalne z zakresu zamówień publicznych;
 7. umiejętność pracy pod presją czasu;
 8. gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 9. biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej;
 
Wymagania pożądane:
 1. ukończone studia podyplomowe z zamówień publicznych;
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów kodeksu cywilnego, prawa budowlanego;
 3. szkolenia z zakresu zamówień publicznych, w tym dotyczących elektronizacji zamówień.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np.: publikacje, referencje, dyplomy etc;
 5. oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*;
 7. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT przez okres najbliższych 12  miesięcy*.
 
* Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.”.
 
Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 22lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Biura KRRiT) na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9 lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w Kancelarii  Ogólnej (parter) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – główny specjalista ds. zamówień publicznych”
 
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
e-mailowo (prosimy o podanie nr telefonu lub adresu e-mail w dokumentach aplikacyjnych).
 
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 
Uprzejmie informujemy, iż Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
 
Klauzula informacyjna – kandydat do pracy
Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych
W zakresie realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem 
e-mail:iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[1], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[2], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim na podstawie przepisów dotyczących realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. złożenia sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 
[2]Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie