(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT – ekspert ds. audytu wewnętrznego

27.12.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta ds. audytu wewnętrznego
 Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu 

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) kontrola i analiza procesów finansowych, organizacyjno-prawnych;
2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej;
3) sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli;
4) nadzorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
5) wdrażanie usprawnień oraz zdefiniowanych procesów i procedur.
 
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie: wyższe kierunkowe: finanse, ekonomiczne zarządzanie lub pokrewne;
 2. 7-letni staż pracy, w tym 2-letni na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze audytu wewnętrznego;
 3. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych;
 4. wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 5. biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 1. wymogi zawarte w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 2. samodzielność, odpowiedzialność;
 3. umiejętność komunikowania się;
 4. umiejętność radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach;
 5. odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np.: publikacje, referencje, dyplomy etc;
 5. oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO*;
 7. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT przez okres najbliższych 12  miesięcy*.

Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 10 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Biura KRRiT) na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa


lub składać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – audyt wewnętrzny”

O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
* Oświadczenie może być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Biuro KRRiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.”.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych
W zakresie realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem  e-mail:iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[1], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[2], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim na podstawie przepisów dotyczących realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. złożenia sprzeciwu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 
[2]Art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie