(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - stanowisko Pracownik ds. BHP

24.10.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik ds. BHP.
Wymiar czasu pracy:  0,25 etatu
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzorowanie przestrzegania w urzędzie przepisów w zakresie BHP i Ppoż.,
 • Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,
 • Analizowanie przyczyn powstawania wypadków przy pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur i instrukcji w zakresie BHP,
 • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, monitorowanie warunków pracy, opracowywanie oceny ryzyka zawodowego, koordynowanie działań naprawczych,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie BHP,
 • Reprezentowanie urzędu podczas kontroli organów prowadzących nadzór nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT),
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • Obsługa w zakresie BHP czterech nieruchomości firmy.

Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie: minimum średnie kierunkowe. Preferowane wykształcenie wyższe 
  w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • Minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa z obszaru BHP i Ppoż.,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń,
 • Umiejętność komunikowania się, samodzielność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1],
 • Oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Inne dokumenty np. referencje, dyplomy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie lub posiadanie odpowiednich kwalifikacji itp.
 
Oferujemy :
 • Możliwość rozwoju zawodowego (samodzielność w realizacji zadań, szkolenia zawodowe),
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stanowisko i wynagrodzenie uzależnione od posiadanego wykształcenia, doświadczenia i umiejętności,
 • Możliwość korzystania z funduszu socjalnego (dopłaty do wypoczynku, karnetów sportowych, imprez kulturalnych czy pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
 • Godziny pracy do uzgodnienia w ramach posiadanego wymiaru czasu pracy.
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  5 listopada  2018 r. na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
lub składać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – Pracownik ds. BHP”.
 
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Kancelarii Biura.
 
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub
e-mailową.
 
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, prosimy o zamieszczenie następującego Oświadczenia:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych, zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT, zgodnie z art. 9 ust. 2  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.
Administrator danych:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
 
 
Inspektor ochrony danych:
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@krrit.gov.pl.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania:
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawach pracy[2] oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych[3] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego[4], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu
na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
[2]Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.)
[3]Art. 3 pkt 1- 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.)
[4]Art. 6 ust. 1 lit. b.
[5]Art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie