(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - stanowisko aspiranta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

19.10.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko aspiranta - w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi oraz przedmiotami o charakterze wyposażenia Biura,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją kart wejściowych oraz kluczy,
 • przeprowadzanie rozpoznania rynku,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń,
 • wykonywanie innych zadań związanych bezpośrednio z kompetencjami komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie,
 • 7 letni staż pracy,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy                - w szczególności znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz przedmiotami o charakterze wyposażenia,
 • doświadczenie w obsłudze informatycznych systemów zarządzania dokumentami elektronicznymi (EZD),
 • biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej,
 • znajomość ustawy o radiofonii i telewizji,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych w stopniu umożliwiającym przeprowadzanie zapytań do 30 tyś EURO,
 • znajomość ustawy  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016  poz. 2259), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 21),
 • znajomość  przepisów  RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • umiejętność organizacji pracy,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania pism i zestawień,
 • umiejętność analizowania i redagowania umów,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
Oferty należy przesyłać do dnia 31 października 2018 r.

na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  kard. S. Wyszyńskiego  9
01-015 Warszawa

lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja –WAG”.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data wpływu do Kancelarii Biura.
Biuro zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami drogą telefoniczną lub
e-mailową.
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującego Oświadczenia:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.
Dodatkowe informacje:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
 
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych Joanną Pietrzak pod adresem:
·         Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawach pracy 1 oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późn. zm.);
2Art. 3 pkt 1- 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.);
3Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) (dalej: RODO);
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Mają Państwo prawo do:
1.        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2.        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3.        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4.        żądania usunięcia danych osobowych;
5.        wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie