(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - Starszy referent do Wydziału Abonamentu RTV Departamentu Budżetu i Finansów (5 etatów)

07.08.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje 5 kandydatów na stanowisko starszego referenta do Wydziału Abonamentu RTV Departamentu Budżetu i Finansów.
Wymiar czasu pracy: pełnyetat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dot. umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych na wniosek abonenta-dłużnika,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach opłat abonamentowych,
 • udzielanie abonentom wyjaśnień i informacji,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw (Poczta Polska S.A., urzędy skarbowe).

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane: prawo, administracja, ekonomia,
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o opłatach abonamentowych,
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (głównie: Microsoft Word, Microsoft Outlook),
 • umiejętność interpretacji przepisów, formułowania wniosków i uzasadniania swoich opinii,
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa, kreatywność,
 • asertywność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej w obszarze postępowań administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych,

Oferujemy :
 • Samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków po okresie 3- miesięcznego wprowadzenia.
 • Stanowisko uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia 24.08.2018 r.

na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura (parter, pok. 11)  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja –Wydział Abonamentu RTV”.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.  
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Po zakończeniu procedury ww. naboru wszystkie oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującego Oświadczenia:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.


Dodatkowe informacje:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych Joanną Pietrzak pod adresem:
·         Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie (01-015) przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawach pracy 1 oraz w ustawie o pracownikach urzędów państwowych2 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894 z późn. zm.);
2Art. 3 pkt 1- 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2142 z późn. zm.);
3Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) (dalej: RODO);
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w tym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu na zgłoszenie udziału w rekrutacji.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. żądania usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 3 pkt 1-3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie