(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - główny specjalista ds. kadr

07.06.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko głównego specjalisty ds. kadr.
Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard.  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 
 • całościowa obsługa kadrowa pracowników Biura KRRiT oraz Członków KRRiT,
 • właściwe prowadzenie dokumentacji kadrowej wymaganej przepisami prawa i zarządzeniami wewnętrznymi,
 • rozliczanie i ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja danych w systemie kadrowym,
 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentacji ZUS,
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS,
 • prowadzenie spraw dot. szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu BHP,
 • prowadzenie i koordynacja staży zawodowych,
 • organizowanie, koordynacja i udział w procesach naboru na wolne stanowiska pracy,
 • współpraca z komórka prawną  w zakresie merytorycznego obszaru działania kadr.
 
Wymagania niezbędne :
 
Wykształcenie -   wyższe magisterskie:  administracyjna, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi,  
                               kierunki społeczne.
 
Doświadczenie zawodowe:  7 lat pracy, w tym 3 lata pracy w komórce kadrowej urzędu administracji publicznej.


Pozostałe  wymagania:

 • znajomość przepisów prawa pracy oraz innych szczególnych aktów prawnych w zakresie m.in. czasu  pracy oraz urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych  i innych nieobecności,
 • bardzo dobra znajomość ustawy  o pracownikach urzędów państwowych,
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość przepisów dot.  ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronione danych osobowych,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność obsługi programów:  kadrowo-płacowego oraz Płatnik,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (szczególnie programu Excel, Word, poczta elektroniczna).
 
Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dyspozycyjność,
 • dbałość o szczegóły oraz sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • podanie z zestawieniem danych kontaktowych oraz spis składanych dokumentów,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumentu/materiały dot. posiadanych kwalifikacji, kompetencji.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć aplikację,                                           
 
Termin składania dokumentów:
25 czerwca  2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  kard. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15
z dopiskiem „rekrutacja - kadry”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro KRRiT zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”
Informujemy, że Administratorem danych jest Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
Wysyłając drogą pocztową lub składając osobiście zgłoszenie rekrutacyjne do Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu dostarczenia dokumentów
do naszego Biura. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie