(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - stanowisko ds. planowania i analiz budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów

10.01.2018
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko – eksperta w Departamencie Budżetu i Finansów.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sporządzanie projektu planu budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie  zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych KRRiT w układzie paragrafowym i zadaniowym,
 • sporządzanie wzorów formularzy planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu KRRiT,
 • przygotowanie objaśnień projektu dochodów i wydatków budżetowych KRRiT dla sejmowych i senackich komisji,
 • sporządzenie planu finansowego zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych KRRiT, planu po zmianach oraz projektu harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych KRRiT na dany rok,
 • sporządzenie aktualizacji projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 • wprowadzanie danych do informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR w zakresie projektu budżetu KRRiT, planu finansowego, harmonogramu dochodów i wydatków,
 • opracowanie informacji i analiz z wykonania zatrudnienia, dochodów i wydatków budżetowych KRRiT,
 • opiniowanie i sporządzanie aktów wewnętrznych Biura KRRiT w zakresie planowania i analiz budżetu KRRiT.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5-letni staż pracy w komórkach ekonomiczno-finansowych w jednostkach budżetowych
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących budżetu, m. in. ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem budżetu zadaniowego, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, ustawy o urzędnikach państwowych, ustawy o radiofonii i telewizji,
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (głównie: Microsoft World, Microsoft Excel, Microsoft Outlook),
 • umiejętności współpracy z osobami z innych obszarów w organizacji,
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa, systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 
Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w innych jednostkach budżetowych.

Oferujemy :
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 • Stanowisko uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  31 stycznia 2018 r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura (parter, pok. 11)  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja –Departament Budżetu i Finansów”.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.  
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.
Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kadydatami.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie