(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - główny specjalista ds. zamówień publicznych

29.08.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko – głównego specjalisty ds. zamówień publicznych
Wymiar czasu pracy:1/2etatu
 
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1)          Udzielanie konsultacji i pomocy doradczej w zakresie praktycznego stosowania Prawa Zamówień Publicznych w tym na etapie przygotowywania oraz przeprowadzania Postępowań,
2)          Opiniowanie projektów umów, aneksów w sprawach zamówień publicznych w zakresie zgodności z Prawem Zamówień Publicznych,
3)          Opracowywanie projektów dokumentacji związanej z przygotowywaniem Postępowań w zakresie formalno-prawnym, w tym w szczególności: dokumentu głównego SIWZ, wzoru formularza „Oferta”, wzorów oświadczeń, innych załączników do SIWZ niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania,
4)          Opracowywanie, we współpracy z członkami komisji przetargowych, projektów umów w sprawach zamówień publicznych w szczególności pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych,
5)          Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
6)          Analiza i weryfikacja dokumentów nadesłanych w trakcie prowadzonych postępowań,
7)          Opracowywanie projektów odpowiedzi, zawiadomień, oświadczeń i innej korespondencji w związku z przygotowaniem i prowadzeniem Postępowań,
8)          Opracowywanie projektów odpowiedzi lub stanowisk w związku z informacją o czynności niezgodnej z Prawem Zamówień Publicznych lub zaniechaniem czynności, do której zobowiązany był Urząd w prowadzonym Postępowaniu, a także odpowiedzi na wniesione odwołanie,
9)          Opracowywanie – w zakresie formalno-prawnym – projektów zawiadomień, wyjaśnień i innej korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych lub organami kontroli,
10)        Reprezentowanie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Postępowaniach odwoławczych.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe,
 • 7-letni staż pracy w tym 5-letni na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych lub innych podmiotach zobowiązanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych,
 • biegła znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej a także kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks spółek handlowych,
 • biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach,
 • odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np.: publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  15  września  2017 r. na adres:
 
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
lub składać
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w kancelarii Biura, (parter, pok. 11)
z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – zamówienia publiczne”.
 
 
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
 
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie