(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - starszy referent w Wydz. Abonamentu

02.02.2017
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje 10 kandydatów na stanowisko starszego referenta do Wydziału Abonamentu RTV Departamentu Budżetu i Finansów

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Sk. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wydawanie decyzji administracyjnych  i postanowień dot. umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych na wniosek abonenta-dłużnika,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat abonamentowych,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach opłat abonamentowych,
 • udzielanie abonentom  wyjaśnień i informacji,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw (Poczta Polska S.A., urzędy skarbowe).
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o opłatach abonamentowych,
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (głównie: Microsoft World, Microsoft Outlook),
 • umiejętność interpretacji przepisów, formułowania wniosków i uzasadniania swoich opinii,
 • umiejętności w zarządzaniu podległym zespołem oraz współpracy z osobami z innych obszarów w organizacji,
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa, kreatywność,
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji z interesariuszami,
 • asertywność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w administracji publicznej w obszarze postępowań administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych,

Oferujemy :
 • Samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków po okresie 3- miesięcznego wprowadzenia.
 • Stanowisko uzależnione od posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,  
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  20  lutego  2017 r.

na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura (parter, pok. 11)  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja –Wydział Abonamentu RTV”.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.  
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie