(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT - specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym

27.09.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty do Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  jw.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1)     Dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych dotyczących wydatków i kosztów zgodnie z zasadami rachunkowości, odpowiednio:
a) w zakresie klasyfikacji paragrafów,
b) w układzie zadaniowym oraz strukturalnym.
2)     Miesięczne uzgadnianie  zaksięgowanych wydatków z zaangażowaniem na koncie 998 oraz  kosztami – zespół 4.
3)     Dekretowanie i księgowanie dokumentów w obszarze dochodów.
4)     Monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych, kierowanie zaległości do egzekucji, naliczanie odsetek, opłat prolongacyjnych.
5)     Sporządzanie sprawozdań  oraz  raportów dla celów sprawozdawczości finansowej.
6)     Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów materiałów, wyposażenia oraz rozliczenie inwentaryzacji.
7)     Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
8)     Sporządzanie przelewów.
9)     Obsługa programu TREZOR- informatycznego systemu obsługi budżetu państwa.
10)  Archiwizacja dokumentacji  księgowej.
11)  Zastępstwo w ramach obsługi kasowej  m.in. w zakresie kasy dewizowej, rozliczania delegacji.
Wymagania niezbędne:
 
·        wykształcenie:  wyższe, ekonomiczne o kierunku  rachunkowość, finanse,
·        doświadczenie zawodowe: minimum 5 letni staż pracy na stanowisku  w księgowości,
·        udokumentowany 2 letni  staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej lub sektorze finansów publicznych,
·        bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,
·        bardzo dobra znajomość zagadnień księgowości budżetowej.
 
 
Wymagania dodatkowe:
 
·        obsługa programu Trezor, Bankowości elektronicznej NBP,
·        obsługa programów księgowych, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
·        systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
·        umiejętność organizacji pracy.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·        list motywacyjny,
·        życiorys (CV),
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
·        oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
·        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
·        kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
·        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,  a także wykonywane czynności na poprzednich stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków).
Kopie innych dokumentów:
·        kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.
Termin składania dokumentów:
do 15 października  2016 roku  
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – specjalista ds. wydatków WFK”.
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   
 
 
 

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie