(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

21.04.2016
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta ds. prawnych w Departamencie Strategii
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta ds. prawnych  w Departamencie Strategii
 
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
Adres urzędu:
Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.        Sporządzanie opinii w sprawie interpretacji przepisów prawa unijnego i treści obowiązujących RP umów międzynarodowych;
2.        Analiza zmian w zakresie prawa europejskiego (dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzji Rady, decyzji Komisji Europejskiej, wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, komunikatów interpretacyjnych Komisji Europejskiej i aktów prawnych Rady Europy) i przygotowywanie wyjaśnień dotyczących nowych przepisów oraz skutków ich przyjęcia;
3.        Przygotowywanie uwag de lege ferenda oraz opracowywanie założeń dotyczących kierunków regulacji w zakresie audiowizualnych usług medialnych;
 
 
Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • co najmniej 7-letni staż pracy,
 • znajomość dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw związanych z działalnością dostawców usług medialnych np. prawa własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego,
 • sprawność w przygotowywaniu pisemnych opracowań,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość rynku mediów audiowizualnych oraz podstawowych zagadnień z zakresu działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
 • doświadczenie w pracach zespołów międzynarodowych i krajowych w zakresie zmiany prawa,
 • doświadczenie w pracach legislacyjnych,
 • znajomość angielskiej terminologii prawniczej,
 • umiejętność posługiwania się innymi niż angielski językami,
 • aplikacja legislacyjna lub radcowska,
 • umiejętność pracy zespołowej.
                                                           
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty/materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia:  04 maja 2016 r.

na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard S. Wyszyńskiego  9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura, pok. 11 (parter)
z dopiskiem na kopercie:  rekrutacja ekspert prawny - Departament Strategii.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie