(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

23.06.2015
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac i księgowości do Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. płac i księgowości do Wydziału Finansowo-Księgowego w Departamencie Budżetu i Finansów
 
 
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Adres urzędu:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa  j.w.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
1)      Sporządzanie list wynagrodzeń członków KRRiT i pracowników Biura KRRiT.
2)      Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
3)      Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników Biura KRRiT dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
4)      Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami.
5)      Sporządzanie  deklaracji PFRON.
6)      Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, Rp-7 itp.
7)      Rozliczanie umów zleceń i o dzieło.
8)      Sporządzanie sprawozdań i informacji związanych z wynagrodzeniem i zatrudnieniem na rzecz ZUS, Urzędu Statystycznego, KRRiT - w tym w układzie zadaniowym.
9)      Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
10)  Sporządzanie przelewów.
11)  Archiwizacja dokumentacji płacowej, księgowej.
12)  Zastępstwo w ramach obsługi kasowej  m.in. w zakresie kasy dewizowej, rozliczania delegacji.


Wymagania niezbędne:
 
 • wykształcenie:  wyższe, ekonomiczne o kierunku  rachunkowość, finanse,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 letni staż pracy na stanowisku  ds. płac i księgowości, w tym 2 lata w administracji publicznej 
 • bardzo dobra znajomość przepisów m.in.: ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości,
 • obsługa programu Płatnik,
 • obsługa programów płacowych, księgowych, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
 • obsługa bankowości elektronicznej.
 
Wymagania dodatkowe:
 • systematyczność, dokładność i odpowiedzialność,
 • sumienność w wykonywaniu codziennej pracy,
 • umiejętność organizacji pracy.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia,  a także wykonywane czynności na poprzednich stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków).

Kopie innych dokumentów:
 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają złożyć aplikację,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:
       15  lipca 2015 roku
Miejsce składania dokumentów:
Oferty należy przesłać na adres:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kardynała  S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Ogólnej Biura KRRiT z dopiskiem  „rekrutacja – specjalista ds. płac i księgowości”
 
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
Po zakończeniu procesu naboru, oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.   

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie