(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

18.03.2015
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty-archiwisty w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty-archiwisty w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym.

Wymiar czasu pracy : pełny etat
 
Adres urzędu:

Biuro Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym między innymi: przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Biura KRRiT, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” do właściwego archiwum państwowego, inicjowanie brakownia dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kat. „B” i udział w jej komisyjnym brakowaniu, sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności archiwum,
 • wykonywanie bieżących zadań wynikających ze specyfiki komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego –preferowane kierunki: zarządzanie, ekonomia, prawo oraz kurs dla archiwistów,
 • 2-letni staż pracy na stanowisku archiwisty w tym roczny na stanowisku archiwisty prowadzącego archiwum zakładowe,
 • doświadczenie w obsłudze informatycznych systemów zarządzania dokumentami elektronicznymi (EZD) i informatycznych systemów wspomagających archiwum,
 • biegła znajomość pakietu MS Office i poczty elektronicznej,
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o radiofonii i telewizji,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustawy, a w szczególności:  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu i działania archiwum zakładowego,  rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
 • znajomość  przepisów  ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania pism i zestawień,
 • umiejętność analizowania i redagowania umów,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.
 
Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia 03 kwietnia 2015 r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer  Kard. S. Wyszyńskiego  9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura (parter, pok. 11)  z dopiskiem na kopercie:   „rekrutacja – Gabinet Dyrektora Biura - Archiwista”.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.  
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie