(Zakończone) Oferta pracy w Biurze KRRiT

13.05.2014
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poszukuje kandydatów na stanowisko od inspektora do specjalisty w Departamencie Prawnym.
Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
poszukuje kandydatów na stanowisko
od inspektora do specjalisty w Departamencie Prawnym
 
Wymiar etatu: 1etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie: prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem audiowizualnych usług medialnych na żądanie, a także prawa europejskiego, telekomunikacyjnego, prawa handlowego oraz prawa i postępowania administracyjnego, w tym ordynacji podatkowej,
 • opiniowanie aktów prawnych przesłanych do uzgodnień międzyresortowych,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał KRRiT oraz projektów decyzji i postanowień Przewodniczącego KRRiT, w tym w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie,
 • udział w opracowywaniu i sporządzeniu projektów rozporządzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym w zakresie dostarczania audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
 • rozstrzyganie zagadnień prawnych dotyczących organizacji i przebiegu audycji wyborczych emitowanych w radiofonii i telewizji,
 • monitorowanie Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego w zakresie ustalenia aktualnych zmian w prawie w zakresie dotyczącym funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT oraz informowanie o  ww. zmianach;

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • minimum 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość prawa mediów w tym ustawy o radiofonii i telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem audiowizualnych usług medialnych na żądanie, a także prawa europejskiego, telekomunikacyjnego, prawa handlowego oraz prawa i postępowania administracyjnego, w tym ordynacji podatkowej.
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się i argumentowania;

Wymagania pożądane:
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego lub zagadnień legislacyjnych,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • znajomość angielskiej terminologii prawniczej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kandydat może przedstawić także inne dokumenty / materiały dotyczące posiadanych kwalifikacji, kompetencji, np. publikacje, referencje, dyplomy etc.

Inne informacje:
 
Oferty należy przesyłać do dnia  27 maja 2014 r.
na adres: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
lub składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w Kancelarii Biura, pok. 11 (parter)
z dopiskiem na kopercie:  rekrutacja – Departament Prawny.
  
W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową o terminie ich złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych do naboru zostaną zniszczone komisyjnie.

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie