"Przegląd Międzynarodowy" : nr 1/2018

07.02.2018
W pierwszym numerze tegorocznego Przeglądu Międzynarodowego można przeczytać m. in. o powołaniu przez Komisję Europejską Grupy Wysokiego Szczebla do spraw tzw. fake news, o wzroście zaufania do tradycyjnych mediów w Wielkiej Brytanii oraz o próbie ograniczenia obecności rosyjskich mediów w Mołdawii.

Komisja Europejska

Powołanie Grupy Ekspertów ds. fałszywych wiadomości i dezinformacji online

Komisja Europejska powołała Grupę Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. fałszywych wiadomości i dezinformacji rozpowszechnianych online, w której skład weszli przedstawiciele środowisk akademickich, platform internetowych, mediów informacyjnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Grupie przewodniczy prof. dr Madeleine de Cock Buning z Uniwersytetu w Utrechcie. Efektem działań zespołu ma być opracowanie unijnej strategii, mającej na celu rozwiązanie problemu rozpowszechniania fałszywych wiadomości w sieci.
Grupa Wysokiego Szczebla ma za zadanie:
1. przeanalizować dogłębnie obecną sytuację i ramy prawne, a także potencjalne polityczne i społeczne zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem dezinformacji w Internecie;
2. określić zakres problemu i zapoznać się z działaniami o różnym charakterze podejmowanymi w celu ograniczenia rozpowszechniania fałszywych treści; należy tu wprowadzić rozróżnienie między fałszywymi informacjami o treściach niezgodnych z prawem na mocy przepisów unijnych lub krajowych, takimi jak podżeganie do nienawiści, przemocy lub terroryzmu, zniesławienie itp. oraz nieprawdziwymi informacjami nieobjętymi zakresem takich przepisów, a zatem legalnymi;
3. określić role i obowiązki wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, zwracając uwagę na funkcjonowanie sieci społecznościowych i innych platform internetowych oraz luki w profesjonalnych mediach;
4. ocenić skuteczność dobrowolnych środków wdrożonych do tej pory przez platformy internetowe i organizacje medialne w celu przeciwdziałania fałszywym wiadomościom;
5. ocenić możliwe sposoby ulepszenia istniejących już dobrowolnych środków mających na celu  rozwiązywanie problemów wynikających z rozpowszechniania fałszywych wiadomości w sieci
6. naszkicować kierunek rozwoju dziennikarstwa wysokiej jakości (dziennikarstwo danych, dziennikarstwo śledcze itp.) oraz poprawy umiejętności korzystania z mediów jako uzupełniających działań mających na celu promowanie zaufania do mediów i świadomości użytkowników;
7. określić główne zasady możliwej samoregulacji w oparciu o wspólne dobre praktyki i koordynację odpowiednich polityk i działań na poziomie unijnym i krajowym.
Inauguracyjne spotkanie Grupy odbyło się 15 stycznia br. w Brukseli.

Źródło: EC, 12.01, Experts appointed to the High-Level Group on Fake News and online disinformation
 
Powstaje lista piratów w zakresie własności intelektualnej

Do 31 marca br. można przesyłać odpowiedzi na ogłoszone przez Komisję Europejska konsultacje publiczne, których celem jest identyfikacja tych rynków spoza UE, gdzie powszechną praktyką jest piractwo lub inne formy nadużyć związanych z łamaniem praw własności intelektualnej. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi KE zamierza opublikować tzw. Listę fałszerstw i piractwa, która ma być uaktualniana na bieżąco, a na której znajdą się rynki sprawiające najwięcej problemów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków on-line. Ma to zachęcić operatorów i właścicieli, a także władze lokalne i rządy do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do ograniczenia dostępności produktów i usług naruszających prawa własności intelektualnej. Komisja zamierza monitorować środki podejmowane przez władze krajowe w celu ograniczenia dostępności produktów i usług naruszających prawa własności intelektualnej na określonych rynkach.
Naruszenia praw własności intelektualnej są plagą europejskiego przemysłu audiowizualnego. Utrudniają inwestycje i zatrudnienie w branżach opartych na kreatywności i innowacyjności. Według Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i OECD, światowe obroty z tytułu handlu pirackim produktami sięgają 338 mld euro. Pirackie produkty stanowią około 5% całego importu UE, tj. ok. 85 mld euro rocznie.

Źródło: Broadband TV News, European Commission launches consultation on piracy watch list
 
Francja

Francja oporna na Netflixa

Z badań przeprowadzonych przez firmę analityczną Ampere Analysis na próbie 28 tys. osób z 14 krajów wynika, że pomimo intensywnych działań platform oferujących usługi SVoD, takich jak Netflix czy Amazon Prime, najmniej zainteresowani ich ofertą są Francuzi. WEuropie i Stanach Zjednoczonych gospodarstwa domowe coraz częściej łączą oferty platform SVoD z usługą telewizji płatnej lub korzystają jedynie z samych platform SVoD. Francuzi ponad dwukrotnie częściej wybierają płatną telewizję (76%) niż usługi SVoD (31%).

Dla porównania, w USA 72% gospodarstw domowych ma usługę SVoD a 71% płatną telewizję, w Wielkiej Brytanii 67% ma płatną telewizję, a 58% subskrybuje SVoD. W obu tych krajach płatna telewizja w połączeniu z usługą SVoD jest obecnie najczęstszym sposobem odbioru treści wideo.

Źródło: Advanced Television, 18.01, Analyst: French say non to Netflix
 
Irlandia

Raport regulatora

Irlandzki organ regulacyjny ds. mediów (BAI) opublikował skrótowe podsumowanie swoich działań podejmowanych w 2017 r., dzieląc je zgodnie ze Strategią na lata 2017-2019 na pięć strategicznych dziedzin: promocja różnorodności i pluralizmu, komunikowanie i kształtowanie opinii, wspieranie odbiorców, zwiększanie innowacji i stabilności w sektorze oraz poprawa jakości i rozliczalności usług.
Komentując, dyrektor generalny BAI, Michael O'Keeffe, powiedział: „Rola BAI polega nie tylko na regulacji sektora nadawczego w Irlandii, ale także na zapewnieniu, że odzwierciedla on i kształtuje nowoczesną Irlandię”. BAI przyznał ponad 11 mln EUR z abonamentu telewizyjnego na wysokiej jakości programy radiowe i telewizyjne dotyczące irlandzkiej kultury, dziedzictwa i doświadczeń oraz poprawę umiejętności korzystania z mediów i programy w języku irlandzkim, a także przydzielił prawie 500 tys. EUR na różnego rodzaju szkolenia i inicjatywy rozwojowe, takie jak Kobiety na Antenie (Women on Air), Fale Nauki (Learning Waves) czy Stowarzyszenie Telewizji Środowiskowej (Community Television Association). W 2018 r. BAI planuje m. in. publikację wytycznych dotyczących referendów oraz przeprowadzenie publicznych konsultacji w sprawie strategii usług audiowizualnych i polityki BAI dotyczącej własności i kontroli.

Źródło: BAI, 31.01, Broadcasting Authority of Ireland’s review of 2017
 
Litwa

Parlament Europejski zaniepokojony sytuacją w litewskich mediach publicznych

Za nieuzasadnioną ingerencję w niezależność litewskiego nadawcy publicznego (LRT) posłowie Parlamentu Europejskiego uznali powołanie przez litewski Parlament (Sejmas) na początku br. specjalnej komisji, która ma zbadać sposób realizacji budżetu przez tego nadawcę.
W liście otwartym skierowanym do najwyższych władz Litwy sygnatariusze z Grupy ALDE (Sojusz Europejskich Liberałów i Demokratów) wskazują, że takie działania „są sprzeczne z europejskimi standardami mediów publicznych i ich niezależnością ustanowioną przez Radę Europy”, uznając przy tym wskazane działania za sposób wywierania politycznej presji na nadawcę publicznego. „Wzywamy rządzącą większość do powstrzymania się od jakichkolwiek politycznych ingerencji w działania LRT i liczymy na badanie przeprowadzone przez niezależne organy ekspertów”, napisali parlamentarzyści.

Źródło: Broadband TV News, 24.01, European MEPs voice Lithuanian TV concerns
 
Mołdawia

Propaganda czy wolność słowa?

Rosyjski Parlament (Duma) przygotował projekt deklaracji, w której oskarża Mołdawię o dyskryminację rosyjskich mediów. Powodem decyzji jest wsparcie przez Andriana Candu, tymczasowego prezydenta Mołdawii, nowego prawa „anty-propagandowego”, mającego na celu ograniczenie obecności rosyjskich mediów w Mołdawii.
Nowe regulacje zabraniają emitowania programów telewizyjnych i radiowych wyprodukowanych poza UE, USA lub Kanadą, albo w państwach, które nie ratyfikowały Europejskiej Konwencji o Telewizji Transgranicznej. Naruszenie prawa  jest zagrożone grzywną w wysokości od 4 do 5 tys. euro lub, w najbardziej skrajnych przypadkach, utratą koncesji. Rosja zapowiedziała podjęcie działań, gdyż w jej opinii, Mołdawia narusza prawo międzynarodowe, dotyczące swobodnego dostępu do informacji i ogranicza prawa obywateli  tego kraju. Wezwała również do działania OBWE i inne organizacje europejskie.

Źródło: Broadband TV News, 22.01, Russia slams Moldovan TV law
 
Niemcy

Niemcy walczą z mową nienawiści w sieci

Amerykańskie firmy z branży mediów społecznościowych przyspieszyły prace nad dostosowaniem do obowiązującej w Niemczech od początku br. ustawy, nazywanej "NetzDG", zgodnie z którą platformy internetowe mogą być karane grzywną w wysokości do 50 mln EUR, jeśli w ciągu 24 godzin od powiadomienia nie usuną wypowiedzi szerzących nienawiść. Niemieccy użytkownicy Facebooka i Twittera uzyskali nowe narzędzie, które pozwala zgłaszać obraźliwe posty naruszające nowe prawo, odnoszące się również do serwisów takich jak YouTube, Instagram i Snapchat.

Po drugiej wojnie światowej Niemcy wprowadziły jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie przepisów dotyczących mowy nienawiści, w tym wyroki więzienia za podżeganie do nienawiści wobec mniejszości. W pierwszych dniach obowiązywania ustawy pojawiło się jednak wiele krytycznych głosów wobec nowego prawa, twierdzących, że wpłynie ono niekorzystnie na wolność słowa.

Źródło: The Guardian, 05.01, Tough new German law puts tech firms and free speech in spotlight

 
Portugalia

Naziemna telewizja cyfrowa nie spełnia oczekiwań Portugalczyków

Jak wynika z badania opublikowanego przez organ regulacyjny ds. komunikacji (Anacom), naziemna telewizja cyfrowa w Portugalii nie spełnia oczekiwań ani pod względem biznesowym ani wobec oferty programowej. Jeśli nie zostaną podjęte działania w celu zmiany obecnej sytuacji, oglądalność będzie nadal spadać, a użytkownikami naziemnej telewizji cyfrowej nadal będą głównie osoby o niższym dochodzie i mniejszej wiedzy technologicznej. Badanie wykazało, że dla rynku NTC atrakcyjna może być oferta pakietów łączących telewizję z Internetem, skierowana do klientów operatorów kablowych, którzy korzystają z podstawowych pakietów. Z analiz wynika, że wszyscy nadawcy obecni na platformie (RTP, SIC i TVI) są zainteresowani wprowadzeniem większej liczby programów, ale obecny operator sieci NTC nie ma motywacji do poszerzania oferty zarówno ze względu na model biznesowy jak i konflikt interesów, ponieważ jest właścicielem konkurencyjnej platformy. Jako wniosek na przyszłość, raport sugeruje zmianę modelu biznesowego, umożliwiając wyraźne oddzielenie transmisji i agregacji treści.

Źródło: Advanced Television, 18.01, DTT in Portugal falls short of expectations
 
Wielka Brytania

Cyfrowe radio dla trzeciego sektora

Brytyjski rząd chce pomóc lokalnym stacjom radiowym w przechodzeniu na nadawanie cyfrowe. W tym celu ogłoszone zostały konsultacje na temat takiej modyfikacji procesu koncesjonowania, aby mogła powstać ogólnokrajowa sieć lokalnych multipleksów DAB, do wykorzystania przez około 400 analogowych jak dotąd, lokalnych komercyjnych lub środowiskowych stacji radiowych.
W przeciwieństwie do radia FM i AM - w których każda stacja radiowa wymaga własnej, unikalnej częstotliwości - radio DAB umożliwia grupowanie stacji i nadawanie ich sygnału za pośrednictwem jednej częstotliwości multipleksowej. W Wielkiej Brytanii działa 13 ogólnokrajowych multipleksów, z których każdy emituje sygnał wielu stacji w całym kraju lub w dużym regionie. Poza tym istnieje ponad 50 multipleksów lokalnych.
W 2014 r. rząd sfinansował program, w ramach którego przetestowano wykorzystanie 10 „małych” multipleksów DAB, działających na oprogramowaniu o otwartym kodzie źródłowym, w celu obsługi znacznie bardziej lokalnego obszaru. System, jak twierdzi rząd, pozwolił wybranym stacjom radia środowiskowego i małym lokalnym nadawcom komercyjnym płynnie przejść z częstotliwości analogowych na cyfrowe.
Nadawanie przez stacje radiowe DAB wymaga obecnie koncesji Digital Sound Program (DSP). Rząd planuje stworzenie nowej, opartej na łączności radiowej możliwości - nazwanej C-DSP (Community Digital Sound Program) - która oferuje znacznie bardziej usprawniony proces aplikacji i zatwierdzania. Stacje posiadające koncesję C-DSP mogłyby, jak twierdzi rząd, kwalifikować się do finansowania ze Wspólnotowego Funduszu Radiowego i miałyby również dostęp do niewielkiej części pojemności multipleksów, która została wydzielona do użytkowania przez stacje trzeciego sektora. Konsultacje potrwają do 28 lutego.

Źródło: Publictechnology.net, 05.01, DCMS looks to help local radio get out of analogue age
 
Brytyjczycy nie wierzą Facebookowi

Jak wynika z dorocznego badania zaufania do mediów, tzw. Barometru Zaufania Edelmana, tylko co czwarty Brytyjczyk ufa mediom społecznościowym jako źródłom informacji o bieżących wydarzeniach, a użytkownicy platform, takich jak Facebook i Twitter, chcieliby wprowadzenia wobec nich surowszych przepisów. Dwie trzecie obywateli Wielkiej Brytanii jest zdania, że platformy społecznościowe nie podejmują wystarczających działań, by zapobiegać zachowaniom nieetycznym lub niezgodnym z prawem, w tym ekstremizmowi. Z kolei zaufanie do tradycyjnego dziennikarstwa (radia, telewizji i prasy) gwałtownie wzrosło w ciągu ostatniego roku i osiągnęło najwyższy poziom od sześciu lat. Autorzy raportu zauważają, że: „widać wyraźnie znaczące zmiany w konsumpcji treści informacyjnych. Zakres informacji dostępnych w Internecie nie jest tak pogłębiony jak dawniej. Patrząc na niektóre z wielkich problemów, z jakimi mamy do czynienia w XXI wieku, powinniśmy poważnie zaniepokoić się tym, że prześlizgujemy się po wiadomościach i unikamy treści informacyjnych”.
W badaniu wzięło udział 3 tys. respondentów w Wielkiej Brytanii. Jedną trzecią z nich stanowiły osoby w wieku 16-18 lat.

Źródło: Advanced Television, 22.01, 75% of Brits don’t trust social media
 
 
 
Wybór i opracowanie:
Maria Borkowska i Katarzyna Twardowska
Konsultacja: Krystyna Rosłan-Kuhn

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie