Stanowisko KRRiT w sprawie unifikacji programowej

Tagi: stanowisko
12.03.2014
W związku ze stwierdzoną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji praktyką ujednolicania programów radiowych rozpowszechnianych na podstawie koncesji, KRRiT dokonała przeglądu tej problematyki, kładąc główny nacisk na aspekty programowe.
Logo KRRiT
Przeprowadzone monitoringi pozwoliły na udokumentowane stwierdzenie, że programy radiowe rozpowszechniane w różnych regionach Polski przez poszczególnych nadawców w przeważającej części są ze sobą zbieżne, a w wielu przypadkach prawie jednolite, pomimo że pierwotnie nadawcy uzyskali koncesje na rozpowszechnianie samodzielnych i zróżnicowanych programów. W programach rozpowszechnianych przez nadawców skupionych w poszczególnych sieciach występuje od 65 do blisko 90% identycznych treści.

Stojąc, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, na straży samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców, Krajowa Rada uznaje, iż unifikacja programów stanowić może zagrożenie dla różnorodności oferty programowej, która należy do podstawowych wyznaczników otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji przeciwdziałając wszelkim działaniom zmierzającym do monopolizowania przekazów. Z  tego względu w odniesieniu do zmian mających istotny wpływ na sferę programową koncesjonowanych programów radiowych, Krajowa Rada będzie konsekwentnie i szczegółowo analizowała je w kontekście ustawy o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza art. 38 ust. 2 pkt 4 oraz art. 38a ust. 3 pkt 2.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 4 ustawy przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę stanowi przesłankę cofnięcia koncesji. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z wolą ustawodawcy jest to przesłanka fakultatywna. Oznacza to, iż dla zastosowania sankcji wynikającej z przepisów nie jest wystarczające samo stwierdzenie przejęcia kontroli nad działalnością nadawcy, ale wymagane jest dokonanie przez organ regulacyjny oceny tego faktu, która wykaże czy w konkretnym przypadku uzasadnione jest cofnięcie koncesji. Zdaniem Krajowej Rady podstawowe znaczenie ma w tym kontekście uwzględnienie wpływu zdarzeń gospodarczych dotyczących nadawców na sferę programową rozpowszechnianego przezeń programu. Powzięcie przez Krajową Radę wiadomości o tak rozumianych i skutkujących zdarzeniach gospodarczych będzie stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji. W ocenie Krajowej Rady, jeśli w programach, rozpowszechnianych w oparciu o odrębne decyzje koncesyjne, treści identyczne zajmować będą ponad połowę czasu emisji, taki sposób kształtowania programu może być uznany za spełniający przesłanki stwierdzenia przejęcia kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy, przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę stanowi obligatoryjną przesłankę odmowy zgody na przejście uprawnień z koncesji udzielonych przez Przewodniczącego KRRiT, w przypadku  łączenia, podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych będących nadawcami. Jeśli więc przekształcenia, o których mowa w tym przepisie, będą w ocenie Krajowej Rady prowadziły do ujednolicenia rozpowszechnianego na podstawie koncesji programu z innym programem radiowym, stanowiąc tym samym zagrożenie dla interesu odbiorców i samodzielności nadawcy, Krajowa Rada odmówi wyrażenia zgody na przejście uprawnień z koncesji.
 
Należy przy tym podkreślić, iż przedmiotem analizy Krajowej Rady w powyższym kontekście nie będzie zgodność rozpowszechnianego programu z warunkami określonymi w koncesji. Rażące naruszenie warunków określonych w ustawie lub w koncesji objęte jest bowiem inną od omawianej dyspozycją ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którą takie działanie nadawcy stanowi obligatoryjną przesłankę cofnięcia koncesji na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy skutkujące unifikacją rozpowszechnianego programu i stanowiące samodzielną przesłankę cofnięcia koncesji, nie musi pozostawać w bezpośrednim związku z naruszeniem warunków programowych określonych w decyzji koncesyjnej.
 
Niezależnie od powyższych uwag dotyczących unifikacji programowej, Krajowa Rada nie wyklucza badania innych okoliczności, które mogą w określonej sytuacji wskazywać na przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.

Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie unifikacji programowej koncesjonowanych programów radiowych

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie