Kryteria identyfikacji dostawców VoD

Tagi: vod
13.12.2013
Ocena, czy dana usługa stanowi audiowizualną usługę medialną na żądanie jest dokonywana przez KRRiT indywidualnie dla każdego przypadku.
Zdjęcie telewizora

Za audiowizualne usługi medialne na żądanie w rozumieniu ustawy o radiofonii
i telewizji można uznać tylko te usługi, które spełniają wszystkie przesłanki określone w art. 4 pkt 6a ustawy o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z  art. 4 pkt 6a ustawy, audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna:
- świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej;
- polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu;
- katalog jest ustalony przez podmiot dostarczający usługę.

Według motywu 21 dyrektywy 2010/13/UE definicja audiowizualnych usług medialnych powinna obejmować tylko audiowizualne usługi medialne – niezależnie od tego, czy jest
to przekaz telewizyjny czy na żądanie – które są usługami masowego przekazu, to znaczy są przeznaczone do odbioru przez znaczną część ogółu odbiorców i mogłyby mieć na nią wyraźny wpływ. Jej zakres powinien być ograniczony do usług w rozumieniu Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a więc obejmować każdy rodzaj działalności gospodarczej, w tym działalność przedsiębiorstw świadczących usługi publiczne, lecz nie powinien obejmować działalności zasadniczo niekomercyjnej i niestanowiącej konkurencji dla rozpowszechniania telewizyjnego, takiej jak prywatne witryny internetowe oraz usługi polegające na dostarczaniu lub dystrybucji treści audiowizualnej wytworzonej przez prywatnych użytkowników w celu jej udostępnienia lub wymiany w ramach grup zainteresowań.

W przypadku identyfikacji dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie KRRiT:

1. Ustala czy usługa nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 2 ust. 2 ustawy
o radiofonii i telewizji. Czyli, że nie jest np. elektroniczną wersją dziennika, czasopisma, prasy udostępnianej w systemie teleinformatycznym, serwisem gier losowych i zakładów wzajemnych.

2. Ustala czy dostawca usługi medialnej ustanowiony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji).
Podstawowymi przesłankami służącymi do określenia czy dostawca usługi medialnej ustanowiony jest na terytorium RP są (zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy):
- miejsce siedziby;
- miejsce podejmowania decyzji redakcyjnych;
- miejsce działania pracowników zaangażowanych w świadczenie usługi.

3. Ustala czy jest to usługa medialna świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej (działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z definicją
z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2009 r., sygn. akt: V KK 330/08, „w przepisie
art. 2 u.s.d.g. zamieszczona jest definicja legalna działalności gospodarczej”).
Należy wykluczyć działalność niekomercyjną:
- prywatne witryny internetowe;
- usługi polegające na dostarczaniu lub dystrybucji treści audiowizualnej wytworzonej przez prywatnych użytkowników w celu jej udostępnienia lub wymiany w ramach grup zainteresowań.

4. Ustala czy jest to działalność polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę.
Zgodnie z art. 4. pkt 8a publicznym udostępnianiem audiowizualnej usługi medialnej na żądanie jest jej świadczenie w sposób umożliwiający ogółowi użytkowników,
w wybranym przez nich momencie i na ich życzenie, odbiór wybranej przez nich audycji z katalogu udostępnionego w ramach takiej usługi.

5. Ustala czy podmiot, który ma bezpośredni stosunek umowny z odbiorcą
ma jednocześnie wpływ na ustalanie katalogu audycji audiowizualnych, czy też
to podmiot trzeci zestawia katalog, który jest bezpośrednio udostępniany przez podmiot mający umowę z odbiorcą. W takim przypadku to podmiot, który zestawia katalog (podejmuje decyzje redakcyjne) podlega reżimowi ustawy o radiofonii
i telewizji a nie podmiot mający bezpośredni stosunek umowny z odbiorcą końcowym. W omawianym przypadku należy uznać, że podmiot ponoszący odpowiedzialność redakcyjną za zestawienie katalogu, publicznie go udostępnia poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z podmiotem, który posiada bezpośredni stosunek umowny z odbiorcami.
  
6. Ustala czy sprawdzana usługa nie jest serwisem udostępniającym linki do serwerów firm hostingowych.
W takim przypadku nie ma zastosowania ustawa o radiofonii i telewizji a właściwym jest art. 14 i art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorzy takich serwisów nie ponoszą odpowiedzialności za gromadzone na ich stronach internetowych dane, jeżeli nie wiedzą o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają do nich dostęp.

 

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie